PDA

View Full Version : Sự kiện 1. Sự Kiện Chung Chuỗi Sự Kiện Đua Top Open Beta máy chủ Thần Long
 2. Sự Kiện Thần Long Đua Top Thử nghiệm máy chủ Thần Long
 3. Sk Thần Ma Khuyến mãi 30% Giá trị thẻ nạp và 50% qua ATM máy chủ Thần Ma
 4. Tổng Kết Đua Top Thử nghiệm máy chủ Thần Long
 5. Sự Kiện Chung Event Đua Top Tháng 8 máy chủ Thần Long
 6. Sự Kiện Chung Công Thành Chiến máy chủ THẦN LONG vào 20:00 5/8/2018
 7. Sự Kiện Chung Công Thành Chiến lần II máy chủ THẦN LONG vào 20:00 18/8/2018
 8. Tổng Kết Tổng kết top danh vọng Máy chủ Thần Long
 9. Tổng Kết Tổng kết TOP ALL Máy chủ Thần Long
 10. Sự Kiện Hà Nội 2 Đua Top Aphatest máy chủ Hà Nội 2
 11. Sự Kiện Hà Nội 2 Event Đua Top Máy chủ Hà Nội 2
 12. Tổng Kết Đua Top Aphatest máy chủ Hà Nội 2
 13. Tổng Kết Đua Top All 5 Ngày máy chủ Hà Nội 2
 14. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Chủng Tộc
 15. Sự Kiện Hà Nội 2 Công Thành Chiến lần I máy chủ Hà Nội 2 vào 20:00 28/10/2018
 16. Tổng Kết Đua Top Tất Cả máy chủ Hà Nội 2
 17. Tổng Kết Đua Top Danh Vọng
 18. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc Hà NỘi 2 Tháng 11
 19. Sự Kiện Hà Nội 2 Công Thành Chiến lần II máy chủ Hà Nội 2 vào 20:00 11/11/2018
 20. Tổng Kết Đua Top All Máy chủ Hà Nội 2
 21. Sự Kiện Hà Nội 2 Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc Hà Nội 2 Tháng 11
 22. Tổng Kết Đua Top Danh Vọng + Top All Tháng 11
 23. Sự Kiện Hà Nội 2 Sự Kiện Đua Top Tháng 12
 24. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc Tháng 12 Hà Nội 2
 25. Sk Thần Ma Sự Kiện Đua Top Aphatest máy chủ Thần Ma
 26. Sk Thần Ma Sự Kiện Đua Top Open Beta máy chủ Thần Ma
 27. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Aphatest Thần Ma
 28. Tổng Kết Đua Top All 5 Ngày máy chủ Thần Ma
 29. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Nạp máy chủ Thần Ma
 30. Sk Thần Ma Event Tìm GameMaster vào 19h30 05-01-2019
 31. Sk Thần Ma Event PK vào 20h30 ngày 06-01-2019
 32. Sk Thần Ma Công Thành Chiến lần I máy chủ Thần Ma vào 20:00 13-01-2019
 33. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc máy chủ Thần Ma
 34. Tổng Kết Đua Top All Open Beta máy chủ Thần Ma
 35. Tổng Kết Đua Top Danh Vọng máy chủ Thần Ma
 36. Sk Thần Ma Sự Kiện Đua Top Tháng 1/2019 máy chủ Thần Ma
 37. Tổng Kết Trao Giải Công Thành Chiến Lần 1
 38. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Chủng Tộc - Tháng 1
 39. Tổng Kết Đua Top All Thần Long
 40. Tổng Kết Đua Top Danh Vọng
 41. Sk Thần Ma Sự Kiện Đua Top Tháng 2 Thần Ma
 42. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc
 43. Tổng Kết Trao Giải Đua Top All Tháng 3
 44. Sk Thần Ma Sự Kiện Đua Top Tháng 3
 45. Sự Kiện Thần Long Đua Top Open Beta máy Chủ Thần Long
 46. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Chủng Tộc Tháng 3
 47. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Aphatest Thần Long
 48. Tổng Kết Trao Giải Đua Top 5 Ngày - Thần Long
 49. Tổng Kết Trao Giải Đua Top All Thần Ma
 50. Tổng Kết Vua Nạp Thần Long
 51. Sự Kiện Thần Long Tìm GameMaster 20:00 6/4/2019 máy chủ Thần Long
 52. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Chủng Tộc Thần Long
 53. Sự Kiện Thần Long Công Thành Chiến máy chủ Thần Long vào 20:00 13/04/2019
 54. Tổng Kết Trao Giải Đua TOP All - Thần Long
 55. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Danh Vọng
 56. Sự Kiện Thần Long Đua TOP Cuối Tháng 4 máy chủ Thần Long
 57. Tổng Kết Trao Giải Công Thành Chiến Lần I
 58. Tổng Kết Đua Top Phú Hộ + Chủng Tộc
 59. Sự Kiện Thần Long Trao Giao Đua Top All Tháng 5
 60. Event tháng 5
 61. Event Quyền Lực Đua Top Aphatets máy chủ Quyền Lực 13:00 19-06-2019
 62. Event Quyền Lực Event Đua Top máy chủ Quyền Lực
 63. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Aphatest máy chủ Quyền Lực
 64. Event Quyền Lực Khuyến Mai 30% Thẻ Viettel và 50% cho ATM ngày OPen Quyền Lực
 65. Sự Kiện Chung Event trốn tìm
 66. Tổng Kết Trao Giải Đua Top All 5 Ngày
 67. Tổng Kết Đua Top Đại Phú Đại Quý
 68. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc máy chủ Quyền Lực
 69. Tổng Kết Trao Giải Đua Top All
 70. Event Quyền Lực Công Thành Chiến máy chủ Quyền Lực vào 20:00 07/07/2019
 71. Event Quyền Lực Trao Giải Đua Top Danh Vọng Quyền Lực
 72. Event Quyền Lực Event Đua Top máy chủ Quyền Lực tháng 7
 73. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Danh Vọng Quyền Lực
 74. Tổng Kết Trao Giải Công Thành Chiến lần I
 75. Tổng Kết Đua Top Phú Hộ
 76. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Chủng Tộc
 77. Tổng Kết Đua Top All Tháng 7
 78. Event Quyền Lực Event Đua Top Máy chủ Quyền Lực Tháng 8
 79. Event Quyền Lực Trao Giải Đua Top Chủng Tộc Tháng 8
 80. Tổng Kết Trao Giải Đua Top All Tháng 8
 81. Event Quyền Lực Event Đua Top Máy chủ Quyền Lực Tháng 10
 82. Tổng Kết Trao Giải Đua Class Top Tháng 10 máy chủ Quyền Lực
 83. Tổng Kết Trao Giải Đua Top All Tháng 10
 84. Sự Kiện LEGEND Event Đua TOP AlPhatest máy chủ LEGEND
 85. Sự Kiện LEGEND Event Đua Top Máy Chủ LEGEND
 86. Tổng Kết Trao Giải Đua Top AlPhatest máy chủ Legend
 87. Tổng Kết Trao Giải Đua Top ALL 5 Ngày
 88. Sự Kiện LEGEND Công Thành Chiến Lần 1 Mu Hà Nội vào 20:00 4/12/2019
 89. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Chủng Tộc
 90. Tổng Kết Đua Top All + Top Bang Hội
 91. Sự Kiện LEGEND Event Đua TOP Tháng 1/2020
 92. Tổng Kết Đua Top All Tháng 1
 93. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc T/1
 94. Sự Kiện LEGEND Sự Kiện Đua TOP Mừng Năm Mới 2020
 95. Sự Kiện LEGEND Event Đại Chiến KunDun [21:00 24/1/2020]
 96. Tổng Kết Trao Giải Đua Top All
 97. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Chủng Tộc