Bảo trì máy chủ Reset lại máy chủ định kì
Thời gian từ 5h45 đến 6h40 ngày 19/10/2018