Mở Chức Năng Up Reset ( Cho Ai Ít thời Gian Online) . Các bạn vào phần nhân vật để dùng chức năng

Lưu ý : Update không tính TOP