Thông Tin Về Máy Chủ :

Thông Tin Drop Lông Vũ - HHHT
Thông Tin Drop Item 380 thường
Thời gian cho rơi : 00:00 26/6/2019
Tỉ lệ : 0.5%
Map : Icarus
Sever : 2 - 3
Thời gian cho rơi : 13:00 21/6/2019
Tỉ lệ : 1%
Map : Rakion
Quái Vật : Iron Knight
Sever : 2 - 3