SỰ KIỆN III : << ĐUA TOP ALL >>

THỜI GIAN : 02/07/2019 - 30/07/2019 23:59
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
ThienMenh 0 220 400 Hight Elf 30/07 00:17:30
FollowFord 0 220 400 Grand Master 30/07 00:21:52
Dich 0 220 400 Grand Master 30/07 00:21:56
30/07 00:57:40
TOP Giải Thưởng Items
1 SÉT ITEM CẤP 7 + LUCK + 1 OPTION
2 SÉT ITEM CẤP 6 + LUCK + 1 OPTION
3 SÉT ITEM CẤP 5 + LUCK + 1 OPTION