SỰ KIỆN I : << VINH DANH CHỦNG TỘC >>


THỜI GIAN : 01/08/2019 - 15/08/2019 23:59

TOP Giải Thưởng Items
Top 1 Chủng Tộc SET CẤP 7 + LUCK + 1 OPTION TỰ CHỌN
Top 2 Chủng Tộc 1 VŨ KHÍ RỒNG CẤP 2 + 1 OPTION + MAY MẮN
Lưu ý : Đổi giới tính bị loại
\

SỰ KIỆN III : << ĐUA TOP ALL >>

THỜI GIAN : 01/08/2019 - 30/08/2019 23:59

TOP Giải Thưởng Items
1 Wing 3 + 1 Optiton
2 Wing 3 + Luck
3 Wing 3