Thông Tin Item
MAP RƠI
Lông Vũ : Tỉ lệ 1%
Thời gian rơi : 00:00 25/12
ICARUS toàn bộ quái vật
Huy Hiệu Hoàng Tộc : Tỉ lệ 1%
Thời gian rơi : 00:00 25/12
ICARUS toàn bộ quái vật
Vũ khí rồng All Class : Tỉ lệ 5%
Rơi từ Open
Kanturu 2 - Kanturu 3
Vũ khí + Item 380 thường : 1%
Rơi từ Open
RAKION - Quái IronKnight