THÔNG TIN ALPHA TEST

Hỗ Trợ Tham Gia Alpha Test

Tạo Nhân Vật Mới
Tạo Tài Khoản Mới
500 Reset 1.000.000 PCP
65.000 Point 1.000.000 Wcoin
2.000.000.000 Zen