Thông Tin Item
Quái trơi
Nguyên Liệu 2.5 All Class : Kundun tỉ lệ 5% - Mesuda tỉ lệ 3% Kundun - Mesuda